สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดย นายสุธน พรมลี ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย รูปแบบการจัดห้องเรียน กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผล เป็นต้น โดยใช้กิจกรรม Game-Based Learning เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒ คน ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒