เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขานรับนโยบาย รมว.ศธ. บริหารโรงเรียน 3 รูปแบบ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดทำร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.(…) และการจัดทำร่างประกาศแก้ไขการกำหนดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.(…) และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารของ สพฐ. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่ง รมว.ศธ. ได้เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนใน 3 รูปแบบ คือ 1. สร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับชุมชน โดยผ่านกลไกโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทำให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพประจำพื้นที่ โดยต้องไม่ใช่การคิดจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว แต่ใช้การคิดจากภายในพื้นที่จังหวัดเป็นฐานในการเพิ่มคุณภาพในจังหวัดนั้นๆ ทำให้เด็กได้ไปโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนอย่างแท้จริง โดยอาจสร้างหรือปรับปรุงโรงเรียนที่มีอยู่เดิม ทำให้โรงเรียนมีปัจจัยพร้อม มีสมรรถนะและศักยภาพตามบริบทของชุมชน 2. สร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อกระจายคุณภาพจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง มีความแออัดของจำนวนนักเรียน ให้กระจายในพื้นที่มากขึ้น และ 3. โรงเรียน Stand Alone ในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลำบากในการเดินทาง ต้องยังคงไว้แต่พัฒนาให้มีคุณภาพอย่างเต็มพร้อม เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน