สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยโรงเรียนบ้านส้มป่อย อ.จัตุรัส โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.หนองบัวระเหว ที่ได้รับการคัดเลือก จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ(กอ.รมน.ชัยภูมิ)  เข้ารับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชับภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ