สพป.อุดรธานี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกกลาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทาง   การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง  โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ในการนี้ นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอศรีธาตุ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย