สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการอบรมพร้อมมอบนโยบายและให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการรับฟังนโยบายจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการถ่ายทอดสดระบบ Conference การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมภายใต้กรอบแนวคิด “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” โดยการกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 189  คน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผอ.กลุ่มงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มาให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน กระบวนการ PLC การสร้างเครือข่าย การกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน  ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3