สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมงานเสวนา “เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะฯ  เดินทางไปร่วมงานเสวนา “กิจกรรมล้อมวงพบเพื่อนครู” (เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2) โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  รับฟังแนวคิด  ข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 5 ภูมิภาค  มีเป้าหมายเป็นข้าราชการครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ภูมิภาคละ  20 คน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ภูมิภาคละ  20 คน  และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ภูมิภาคละ 10 คน  โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์  HCEC ในพื้นที่  ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2563  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานข้าราชการครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  50 คน  ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อ.เมือง  จ.ลำพูน