สพป.ปัตตานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 2 นางนิยะเนตร จารงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกว้าง นายวีระ โกวิทรางกูร ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากเมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ซึงเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง อ.แม่ลาน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 มีการชมวีดีทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังกว้างและกล่าวต้อนรับ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งทางคณะดูงานได้สนใจในการจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้(โรงเรียนพัก-นอน) เป็นพิเศษและได้ชื่นชมว่าเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งต่างจากประเทศของตนเอง คือการเข้าเรียนในโรงเรียนพักนอนนั้น ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังกว้างและรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วเดินทางกลับ