สพป.ปจ.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2  ครั้งที่  8/2561   ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมบรรยายพิเศษและหารือข้อราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน, การกำกับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ  รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยก่อนเปิดการประชุม  ประธานในพิธีและผู้ร่วมการประชุม  ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย  โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด ใหักับโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 113 คน  และบุคลากรในสังกัด จำนวน  27 คน  รวมทั้งสิ้น 140 คน