สพป.ปจ.2 รับคณะนิเทศ ติดตาม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 นำโดยนางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. , นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. , นางลาวัณย์ ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ ศนฐ. และนางสาวสุวิมล อินทปันตี ศึกษานิเทศก์ ศนฐ. ซึ่งมานิเทศ ติดตาม โดยเน้นการบูรณาการในพื้นที่ให้เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยการนิเทศ ติดตามครั้งนี้ได้รับคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินงานเป็นอย่างดี และเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป