สพป.ปจ.2 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่ สู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่  สู่การเป็นครูมืออาชีพ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน  อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ   ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  ซึ่งก่อนเปิดการอบรม  ประธานในพิธีและผู้เข้าอบรม  ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ และกล่าวปฏิญญาสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยทีมวิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2