ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 1 และ กระสัง 2

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 1) ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านระโยงใหญ่ , รร.บ้านศรีภูมิสามัคคี , รร.บ้านตะเคียน , รร.บ้านเมืองไผ่ , รร.บ้านอโณทัย , รร.วัดธรรมถาวร , รร.บ้านขามตาเบ้า , รร.บ้านหนองตระเสก , รร.บ้านโคกสูง , รร.วัดชุมพลมณีรัตน์ , รร.บ้านถนน , รร.อนุบาลกระสัง , รร.บ้านสวายสอ และ รร.วัดบ้านหนองแขม โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้

  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
  2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น
  3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู)
  4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร)
  5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
  6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
  7. โรงเรียนปลอดขยะ

จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 2) ณ โรงเรียนวัดอินทบูรพา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดปทุมคงคา , รร.บ้านกะนัง , รร.บ้านตาสะดำ , รร.บ้านสำโรง , รร.บ้านระกา , รร.วัดอินทบูรพา , รร.บ้านนารา , รร.บ้านหนองเต็ง , รร.วัดหนองตะครอง , รร.บ้านเสม็ด , รร.บ้านโนนแดง , รร.บ้านจาน , รร.บ้านหนองเหล็ก , รร.บ้านกุดใหญ่ , รร.บ้านละลูน และ รร.บ้านชำแระ ซึ่งการออกนิเทศฯ ในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง