สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จััดกิจกรรม”ผอ.เขตพบเพื่อน”ฮักกัน แพงกัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกโรงเรียนในสังกัด

  

 

(2-4 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน ประชุม “ผอ.เขตพบเพื่อน”  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้

       • วันที่  2 ธันวาคม  2563 สังกัดอำเภอสตึก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตึก สพม.เขต 32
• วันที่  3 ธันวาคม  2563 อำเภอแคนดง อำเภอคูเมือง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
• วันที่  4 ธันวาคม  2563 อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

ในการนี้ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติและพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการต้อนรับของผู้  บริหารสถานศึกษา คณะครูในสังกัดในสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ (COVID-19)

ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด จุดที่ 1 อำเภอสตึก รวมทั้งสิ้น 850 คน  จุดที่  2 อำเภอแคนดงและอำเภอนาโพธิ์  860 คน  และจุดที่  3   อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  770 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับ “ผู้มีจิตสาธารณะยอดเยี่ยม”  และโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล ที่ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามลำดับ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มอบนโยบายและวิสัยทัศน์ “ก้าว (๙) ไปด้วยกัน ” สู่…. “องค์กรคุณภาพ สู่อนาตตที่ยั่งยืน” ของการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบในเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้นสพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (New Normal – Quality Normal) โดยการน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาตามจุดเน้นและยกระดับสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Platform) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจรืต (ITA) ที่ยั่งยืนต่อไป…###
+++++++++

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ ; อ.ศิริพงษ์  สิมสีดา, อ.มานิต กีรตินิตยา, อ.หัสดิน เป็นนวล  เครือข่ายชมรมครูICT