สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จััดกิจกรรม”ผอ.เขตพบเพื่อน”ฮักกัน แพงกัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมสัญจร “ผอ.เขตพบเพื่อน” ฮักกันแพงกัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะเพื่อนครูชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา “องค์กรคุณภาพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”… 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ก้าว (๙) ไปด้วยกัน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมผู้บริหารในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ก้าว (๙) ไปด้วยกัน”

1 2