การเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับรศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสิริวัณ วรี ๓ ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่ม พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้โอวาท คำแนะนำ แลกเปลื่ยนความคิดเห็น ให้ขวัญกำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยในการตรวจเยี่ยมมีว่าที่ ร.อ. ภูวเดช นิธิธานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ