CHON1 รับชมพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ร่วมกับบุคลากรและตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

วันที่  12  ธันวาคม  2561 ที่ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1  นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาชลบุรี เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน  ตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.  ครั้งที่ 47/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผ่านระบบ Video Conference ต่อจากนั้นได้ประชุมปรึกษาหารือในที่ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และร่วมกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อให้ความคุ้มครองความปลอดภัยและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากภัยคุกคามและอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาในบางโอกาส โดยเฉพาะพฤติการณ์นักเรียนตีกัน และการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ