ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 และ บ้านกรวด 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ้านกรวด 1) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ รร.อนุบาลบ้านกรวด , รร.บ้านตาอี , รร.บ้านโคกเบง , รร.บ้านเขาดินใต้ , รร.บ้านสายโท 1 , รร.บ้านปราสาททอง , รร.บ้านละหอกตะแบง , รร.บ้านโคกยาง , รร.บ้านหนองตะเคียน , รร.บ้านยาง , รร.บ้านโคกระเหย , รร.นิคมพัฒนาสายตรี 2 และ รร.นิคมสร้างตนเอง 1 ทั้งนี้นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้

  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
  2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น
  3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู)
  4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร)
  5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
  6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
  7. โรงเรียนปลอดขยะ

จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ้านกรวด 2) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนเข้าร่วม จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านหนองแวง , รร.บ้านหินลาด , รร.บ้านละหานทรายใหม่ , รร.บ้านละหานทรายเก่า , รร.บ้านถนนน้อย , รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ , รร.บ้านถนนโคกใหญ่ , รร.บ้านหว้า , รร.บ้านเขาดินเหนือ , รร.บ้านศรีสุข , รร.บ้านหลัก , รร.บ้านตรุง และ รร.นิคมสร้างตนเอง 9  โดยการออกนิเทศฯ ครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง