สพป.ระยอง เขต 1 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ online

ในสถานการณ์ COVD -๑๙ ระลอกใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบการสอน 3 รูปแบบ การสอน Online โดยใช้ Line meeting การสอนแบบ On Demand ผ่าน Appication ต่างๆ การสอนแบบ On Hand สำหรับนักเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงโดยเรียนจากหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานต่างๆ ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 ของโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์