สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมประธานเครือข่ายและคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายและคณะกรรมการ ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ซึ่งคุรุสภาได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู พ.ศ.2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ภายใต้ชื่อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง” มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายงานเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดงานภาคกลางคืน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีรอง ผอ.สพป.,ประธานเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 19 เครือข่าย ผอ.กลุ่มงานและบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3