ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบภายใน สำหรับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนาย จีระศักดิ์ ภาระเวช นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบภายใน สำหรับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีนาง อนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกกระดาษทำการที่ใช้ในการตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับเครือข่าย มีความเข้าใจสอดคล้องตรงกันทั้งในด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน ทำให้ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติของทางราชการ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)