เลขาธิการ กพฐ. ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน 1 ก.พ.

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.เขต 1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.เขต 1)โดยมี นายพงศ์ไท  คีรีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร รายงานความพร้อม

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า กำหนดเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้แน่นอน เว้นแต่จังหวัดใดที่ ศบค. ยังไม่ให้เปิดก็เปิดไม่ได้ เช่น โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับ 4 จังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ นั้น ให้สลับวันเรียนและจำกัดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด แต่หากภาพรวมสภานการณ์ดีขึ้นแล้วและโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างก็ให้เปิดเรียนตามรูปแบบปกติได้ ซึ่งตนได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. ของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สังกัด สพม. เขต 1 พบว่าภาพรวมโรงเรียนเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างที่ต้องปิดสถานศึกษา ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การเว้นระยะห่าง การจัดการความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมีความมั่นใจในมาตรการของโรงเรียน การถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 กรณีที่มีห้องเรียนพิเศษที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองแล้ว หากไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ให้พิจารณาคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามความเหมาะสม การจัดระบบนิเวศการศึกษา ได้แก่ ระบบความปลอดภัยของโรงเรียน (Safe School) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (โอกาส) คุณภาพของการเรียนการสอน ประกอบด้วย สื่อ ห้องเรียน ครูและการบริหารจัดการในโรงเรียน