MOU ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับเครือข่ายคุณภาพสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาแกนนำกับสถานศึกษาร่วมพัฒนา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับเครือข่ายคุณภาพสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาแกนนำกับสถานศึกษาร่วมพัฒนา ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นสถานศึกษาแกนนำ และโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จำนวน ๑๑ แห่ง เป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนา โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านกระบวนการดำเนินของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายมานะ อักษรณรงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีฯ