การลงนามบันทึกข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 29 มกราคม 2564  ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาแกนนำต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ่าการบุญ และวัดอริญญิก ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานตามประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีนวัตกรรม ในการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นฐาน และขยายผลให้โรงเรียนร่วมพัฒนา จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ในการขับเคลื่อนการสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2564 ให้กับสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา จำนวน 13 โรงเรียน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพื้นที่ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา  โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพื้นที่ฯ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4934682209935312

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว