สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดีศรีชัยภูมิ เขต 3”

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดีศรีชัยภูมิ เขต 3” โดยมี นางสาวสุนัน ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน การดำเนินโครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้ส่งผลงาน สาขาผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 23 คน และสาขาครูผู้สอน จำนวน 142 คน ร่วมทั้งสิ้น 165 คน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและครูผู้สอนระดับปฐมวัย