สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะ กรรมการพิจารณาข้อมูล และจัดสำดับความสำคัญเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา พิจารณาความจำเป็น ความถูกต้องของข้อมูล จากโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คนและโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพือการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562  จำนวน 31 โรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภุูมิ เขต 3