สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ประจำปี 2564 (คณะกรรมการระดมทรัพยากร และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์) ณ ณ ห้องประชุมวัดตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
1. พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖) รองเจ้าคณะจังหวัด กาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง ประธานกรรมการ
2. พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔) เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร กรรมการ
3. พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอพนมทวน เจ้าอาวาสวัดพังตรุ กรรมการ

4. พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา เจ้าอาว

าสวัดทิพย์สุคนธาราม กรรมการ
5. พระครูวิสาลกาญจนกิจ (อนันต์ เขมฺจิตฺโต) รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน กรรมการ
6. พระครูกาญจนสมาจาร (ลูกอินทร์) รองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน เจ้าอาวาสวัดดอนงิ้ว กรรมการ
7. พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ เจ้าคณะตำบลดอนขมิ้น เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น กรรมการและเลขานุการ
8. พระครูโสภณกาญจนพัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองโรง เจ้าอาวาสวัดห้วยสะพาน กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดมทรัพยากร ได้แก่ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทั้ง 11 ศูนย์, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ระดมความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรโดยทุกหน่วยงานร่วมกันสนับสนุน และการประชาสัมพันธ์โครงการ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ผู้ประสงค์บริจาคผ่านสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย
สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 บัญชีเลขที่ 713 – 0 – 95884 – 7
วีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ https://youtu.be/7W40jdZyH1U