สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564  โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาจากโรงเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาสู่โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีลูกเสือจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียนได้คือ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม , บ้านหนองดินดำ, บ้านกลอยสามัคคี พร้อมทั้งคณะวิทยากร/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ.อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช ผกก.สภ.จัตุรัส , ด.ต.อุดม ทองจันทร์ ครูตำรวจD.A.R.E , นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวงฯ, นายสันติ สิงหาพรม ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม, นางชโรพร ผาดไธสง ผอ.ร.ร.บ้านหนองดินดำ, นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านกลอยสามัคคี และว่าที่ร.ต.เฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ พนักงานราชการร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวงฯ