สพม.27 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ครบทั้ง 5 หมู่ โดยแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)