ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 การดำเนินการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนายอภิชาติ แสนเรือน ผอ.รร.วัดบ้านดงและคณะครู ให้การต้อนรับ