สพป.สระแก้ว เขต 2 สร้างการรับรู้การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับบุคลากรในสังกัด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับรอง โดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเขียนโครงการของหน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัด และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 87 คน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)