สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาแผนนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 แผนพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2