#สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม 4 ครอบครัว พิจารณาความพร้อมในการเปิด “บ้านเรียน”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนางมาลินี นันต๊ะรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมตามคำร้องขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว(บ้านเรียน) จำนวน 4 ครอบครัวได้แก่ บ้านเรียนมีคุณ บ้านเรียนเก้าไม้ บ้านเรียนมาร์ติน และบ้านเรียนเจเจ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาความพร้อมของพื้นฐานของครอบครัว ผู้เรียน รูปแบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ตารางสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดผลและประเมินผล เป็นต้น ก่อนที่ สพป.เชียงราย เขต 1 จะได้เสนอให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
สำหรับบ้านเรียน เป็น การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง หากไม่ประสงค์จะส่งลูกเข้าโรงเรียน ตามสิทธิที่ครอบครัวได้รับโดยถูกต้องตามกฎหมาย