ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย และโรงเรียนบ้านท่าช้าง

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง และโรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ความพร้อมอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564