ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านแม่ลาน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ โรงเรียนบ้านหนองมะล้อ(ห้วยทรายขาว) และโรงเรียนบ้านผาต้าย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านแม่ลาน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ โรงเรียนบ้านหนองมะล้อ(ห้วยทรายขาว) และโรงเรียนบ้านผาต้าย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ความพร้อมอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่