สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการสอบ Pre O-NET online โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิสิษฐ์  คงผดุง รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.สมลักษณ์  วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมประชุมผู้บริหารอำเภอเนินสง่า เพื่อพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ติดตามการสอบ Pre O-NET online ตามนโยบายการบริหารโดยใช้อำเภอเป็นฐาน (ABM)  ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)