++ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนSTAND ALONE โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน++

^^วันเสาร์ ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2564  เพื่อประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง เพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริการทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และตรวจเยี่ยมร.ร.เขตพื้นที่บ้านหนองขาวกลาง โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะทำงานร่วมประชุม//นรินทร์  ไชยวงศ์ ,ผอ.สมบัติ  นีกรี   ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน