รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2563

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 โดย มี ดร.สุภพ ไชยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตาม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

      ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น ฝึกสังเกต ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และเป็นการวางรากฐานในระยะยาว ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)