สพม.รอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และนำไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยมี นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด