ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เปิดโครงการเลี้ยงปลา สนับสนุนอาหารกลางวัน พร้อมนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น และโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 พร้อมนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 3 และบ้านกรวด 4 โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน 7 ประเด็น ดังนี้

  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
  2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น
  3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู)
  4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร)
  5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
  6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
  7. โรงเรียนปลอดขยะ