สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนผู้ยากไร้

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มอบบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ โดย มทบ.๒๙ ร่วมกับ อจบ.สกลนคร สร้างบ้านให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร โดยได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่น โดยได้มอบบ้านให้นายธีระ แซ่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ ๓๑๔ หมู่ที่ ๑  ชุมชนนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำหรับนายธีระ แซ่ตั้ง นั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน อาศัยอยู่กับบุตรชาย คือ ดช.ธีระวัช แซ่ตั้ง นักเรียนโรงเรียธาตุนาเวงวิทยา โดยที่บ้านหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม จึงได้รับการพิจารณาจากส่วนราชการให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสร้างบ้านให้ใหม่ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร ในการนี้ ทางโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้จัดชุดทีมแพทย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เข้าบริการเป็นอย่างยิ่ง