ผลงานครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยให้เขตตรวจราชการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีผลงานการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน และเพื่อยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ครูผู้สอนที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างการดำเนินงานเสริมสร้างทักษะชีวิต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ตามลิงค์นี้
https://surakst3.wixsite.com/lessonlearn2020