“สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท” (บ้านหลังที่ 2)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท (บ้านหลังที่ 2) เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมิดชิด ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยโรงเรียนวัดหนองโรงเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ นำโดย นางสาวศศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกันนี้ พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น นิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี เมตตาสนับสนุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน