การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิด สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 

วันที่  15 ก.ย. 61  ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด รองรักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิด สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5   โดยกำหนดประชุม 2 วัน (15 – 16 ก.ย. 61)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก 107 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่ จำนวน 102 โรงเรียน  โรงเรียนที่เปิดสอนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 โรงเรียน  และโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา  รวมผู้เข้าประชุมฯทั้งสิ้น  453 คน  รูปแบบการดำเนินการเน้นกระบวนการแบบ Active Learning  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมและนำกลับไปขยายผล ให้ครูผู้สอน ณ สถานศึกษา 100% ในปีการศึกษา 2561  
 
งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ.  สถานที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนด่านขุนทด โดยการนำของนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนด่านขุนทด และคณะครูโรงเรียนด่านขุนทด  คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุม