การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กรรมการ นายภัทธศาสน์ มาสกุล  ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 3 กรรมการและเลขานุการ และนางวิจิตรา สุขสาย ผอ.กลุ่มพัฒนาครู ฯ   สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โดยมีนายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1   กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย.คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ มีผู้รับการประเมินฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง นายพิทยา นามบุญลือ รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 หลังจากที่ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด นั้น ประธานคณะกรรมการพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ด้วย