สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระเร่งด่วนและสำคัญของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการ ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต อีกทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

“สพฐ. ได้นำยุทธศาสตร์ชาติมาสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องความสุจริตโปร่งใส มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน วันนี้ทาง สพฐ. ได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า สพฐ. จะนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใส พร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้ทำการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของ สพฐ. ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติร่วมกัน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน