สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตลอดจนตัดสินปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม เกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งมีผู้โอน จำนวน 11 ราย  ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 ราย กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 5 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 ราย ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก