สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 5 , 6

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา (09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 5 ณ โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน จากนั้น (13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 6 ณ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน 7 ประเด็น ดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ