สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ประจำศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภพ ไชยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ประจำศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม พร้อมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ตัวแทนศูนย์สอบทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)