สพป.ชม.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียน HOME SCHOOL

สพป.ชม.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียน HOME SCHOOL

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต ๒ จัดกิจกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนเข้า รับการประเมิน จำนวน ๕๐ คน  จากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รวมทั้งสิ้น 34 ครอบครัว และ ศูนย์การเรียน ๓ ศูนย์ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้จัดการศึกษาที่ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามศักยภาพรายบุคคล และ ศึกษานิเทศก์ ที่เป็นทีมวิชาการในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผล การพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบการบรูณาการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้พบปะพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนด้วย ณ ห้อง เอราวัณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่