ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์บำรุง) อ.จัตุรัสและโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดและติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นย้ำให้นักเรียนเตรียม อุปกรณ์ในการสอบให้ครบถ้วนและตั้งใจทำข้อสอบด้วยความละเอียดรอบครอบ อ่านข้อสอบให้เข้าใจและตอบคำถามทุกข้อให้ครบถ้วน ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยม สนามสอบ ณ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) อ.จัตุรัส โดยมี นักเรียนเข้าสอบจำนวน 65 คน และโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 110 คน ซึ่่งการดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย