ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 7 และ ประโคนชัย 8

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประโคนชัย 7) ณ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านหนองเก็ม , รร.บ้านบ่อดิน , รร.บ้านไพศาลสามัคคี , รร.บ้านโคกมะขาม , รร.บ้านหนองอาแมะ , รร.บ้านโคกตะเคียนสามัคคี , รร.บ้านละลมพนู , รร.บ้านสังเคิล , รร.บ้านกะโดนหนองยาง , รร.บ้านร่มเย็นวิทยา และ รร.บ้านหนองไผ่ โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้

  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
  2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น
  3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู)
  4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร)
  5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
  6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
  7. โรงเรียนปลอดขยะ

จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประโคนชัย 8) ณ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านสี่เหลี่ยม , รร.บ้านแสลงโทน , รร.บ้านหนองบอน , รร.บ้านโคกเพชรไสยา และ รร.บ้านสารภี ซึ่งการออกนิเทศฯ ในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง